• دارای 1 یا 2 شلنگ سوختگیری
  • سوختگیری چند منظوره با کنترل از راه دور تابلو فرمان یا جایگاه سوختگیری
  • مناسب برای سوخگیری سریع در صورتیکه به مخزن متصل باشد
  • اتصال آن خط لوله گاز فشار پایین
  • جهت استفاده در مکانهای باز